www.technicchan.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

ประชาสัมพันธ์จากหมวดวิชาภาษาอังกฤษ

นักเรียน นักศึกษา ที่สมัครเข้าร่วม English Camp 2020 ในวันที่ 19-20 กันยายน 2563 ให้มาลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ในเวลา 08 ...
อ่านเพิ่มเติม

โครงการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ ด้านอาชีวศึกษาจากต่างประเทศ

วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 15.30 น. ชมรมแผนกวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี จัดกิจกรรมโครงการแลกเปลี ...
อ่านเพิ่มเติม

โครงการการบำรุงรักษาความสะอาดสถานที่สำคัญทางศาสนา

วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 ชมรมวิชาชีพแผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี จัดกิจกรรม โครงการ “การบำรุงรักษาความสะ ...
อ่านเพิ่มเติม

เยี่ยมให้กำลังใจ และชมนิทรรศการแสดงผลงานของชมรม To Be Number One วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจ ...
อ่านเพิ่มเติม


ข่าวแจ้งครู – เจ้าหน้าที่

ไม่พบเรื่อง


ข่าวแจ้งนักศึกษา

การเลื่อนการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เลื่อนการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 โดยไม่มีกำหนด ที่มา ...
อ่านเพิ่มเติม

การเลื่อนฝึกงานในสถานประกอบการ

สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 039-311198 ต่อ 119 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ที่มา : ประชาสัมพันธ ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศพ้นสภาพนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

นักเรียน นักศึกษาที่มีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคจั ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อศึกษาต่อปีการศึกษา 2563

ตามที่วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนีย ...
อ่านเพิ่มเติม

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีเปิดอบรมออนไลน์ฟรี

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เปิดอบรมออนไลน์ฟรี โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์ 70 % ขึ้น ไปจะได้รับเกียรติบัตรส่งให้ท ...
อ่านเพิ่มเติม


ข่าวจัดซื้อ – จัดจ้าง

ไม่พบเรื่อง


FACEBOOK FANPAGE