ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการพัฒนาทักษะด้านการเรียนรู้สาขาแมคคาทรอนิกส์ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)