ข้อมูลสถานศึกษา


วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

CHANTHABURI   TECHNICAL  COLLEGE


ปรัชญา : สามัคคี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม ล้ำเลิศวิชา

เอกลักษณ์ : เป็นแหล่งเรียนรู้ เพื่อพัฒนาวิชาชีพและบริการชุมชน

อัตลักษณ์ : เปี่ยมคุณธรรม นำความรู้ สู่จิตอาสา พัฒนาเทคโนโลยี

พระพุทธรูปประจำวิทยาลัย : ปางประทานพร

สีประจำวิทยาลัย : สีน้ำเงิน – ขาว

ต้นไม้ประจำวิทยาลัย : ต้นจัน


ประวัติความเป็นมาของวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

 • วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีมีชื่อเดิมว่า “โรงเรียนช่างไม้เบญจมราชูทิศ” ตั้งอยู่ในบริเวณโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ถนน สฤดิเดช ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์
  • พ.ศ. 2481 ในครั้งแรกเปิดสอนแผนกช่างไม้ปลูกสร้าง โดยรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าเรียนต่ออีก 3 ปี
  • พ.ศ. 2491 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนช่างไม้จันทบุรี” และในปี พ.ศ. 2493 ได้เปิดสอนแผนกช่างตัดผม และยุบ เลิกเมื่อ พ.ศ. 2501
  • พ.ศ. 2503 ได้ย้ายจากสถานที่ตั้งเดิมมาเปิดสอนที่ หมู่บ้านตะบกเตี้ย ถนนจันทคามวิถี ตำบลบางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี มีเนื้อที่ทั้งหมด 42 ไร่ 3 งาน
  • พ.ศ. 2504 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนการช่างจันทบุรี” และได้รับการสนับสนุนจากองค์การสนธิสัญญาป้องกันร่วม กันแห่งเอเชียตะวันออกใต้ ( สปอ. ) ให้เป็นโรงเรียนในโครงการผลิตช่างฝีมือ เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ รับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าศึกษาต่ออีก 3 ปี เปิดสอนทั้งหมด 4 แผนกวิชาคือ แผนกช่างก่อสร้าง แผนกช่างยนต์ แผนกช่างกลโรงงาน และแผนกช่างเชื่อมโลหะแผ่น
  • พ.ศ. 2515 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) แผนกช่างไฟฟ้า
  • พ.ศ. 2518 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) แผนกพณิชยการ
  • พ.ศ. 2519 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทบุรี” และได้เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง ( ปวส. ) ในแผนกวิชาช่างก่อสร้าง แผนกวิชาช่างยนต์ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน และแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะแผ่น
  • พ.ศ. 2520 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
  • พ.ศ. 2521 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี”
  • พ.ศ. 2525 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค ( ปวท. ) ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า บริหารธุรกิจ โดยรับผู้ ที่สำเร็จการศึกษาจากชั้น ม.ศ.5 ( มัธยมศึกษาปีที่ 5 เดิม ) หรือ ม.6 ( มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปัจจุบัน ) เข้าศึกษาต่ออีก 2 ปี
  • พ.ศ. 2527 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง ( ปวส. ) แผนกวิชาช่างไฟฟ้า และแผนกวิชาพณิชยการ สาขา การบัญชี
  • พ.ศ. 2529 ได้เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช่างฝีมือ และหลักสูตรระยะสั้นในแผนกวิชาเครื่องประดับและ อัญมณี รับนักเรียนที่จบการศึกษา จากชั้น มัธยมศึกษาปี 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยการริเริ่มของนายอาทร จันทวิมล ใน ขรธ ที่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองวิทยาลัยเทคนิค
  • พ.ศ. 2532 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกวิชาพาณิชยการ แผนกวิชาการขายและการตลาด
  • พ.ศ. 2533 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระบบทวิภาคี แผนกวิชาช่างก่อสร้าง แผนกช่างยนต์ และแผนก วิชาพณิชยการ และเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
  • พ.ศ. 2537 วิทยาลัยได้รับเลือกให้เข้าโครงการพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์และบุคลากร (โครงการเงินกู้OECF)ในเขตภาค ตะวันออก โดยได้รับในสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ คิดเป็นมูลค่าทั้งประมาณ 60 ล้านบาทเศษ มีวิทยาลัยที่เข้าโครงการทั้งหมด ทั่วประเทศ 20 แห่ง
  • พ.ศ. 2539 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกช่างสำรวจ แผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม และระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกวิชาเลขานุการ
  • พ.ศ. 2542 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) แผนกช่างเมคคาทรอนิกส์ เนื่องจากได้รับเครื่องมือในโครงการ เงินกู้ OCEF โดยมีวิทยาลัยที่เปิดทำการสอนมี 7 แห่งคือ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม วิทยาลัยเทคโนโลยีการต่อเรือนครศรีธรรมราช วิทยาลัยเทคนิคเทคนิคยานยนต์ วิทยาลัยเทคนิค ปทุมวัน 2
  • พ.ศ. 2543 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกช่างโยธา พ.ศ. 2547 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • พ.ศ. 2549 เปิดสอนระดับเทียบโอนประสบการณ์ แผนกวิชาการจัดการทั่วไป และ เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกการจัดการโลจิสติกส์
  • พ.ศ. 2554 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกวิชาการจัดการทั่วไป
  • พ.ศ. 2555 จัดตั้งสถาบันการศึกษาภาคตะวันออกเพื่อเตรียมเปิดสอนระดับปริญญาตรี
  • พ.ศ. 2557 เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการก่อสร้าง
  • พ.ศ. 2558 เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีมีพื้นที่อยู่ 3 เขต

 • เขต 1 ตั้งอยู่เลขที่ 44/3 ถนนจันทคามวิถี ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
  โทรศัพท์ 039-311198 โทรสาร 039-311699
 • เขต 2 ตั้งอยู่เลขที่ 385 ถนนท่าหลวง ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทุบรี
 • เขต 3 บ้านพักครู-อาจารย์ ซอยท่าแฉลบ 11 ทุ่งดอนหว้า ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด