แบบสำรวจสภาพการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้

ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ขอความอนุเคราะห์ผู้บริหาร และคุณครูในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตอบแบบสำรวจสภาพการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนรู้ และทราบปัญหาและอุปสรรคสำคัญในการจัดการเรียนรู้ในปัจจุบัน เพื่อนำไปสู่การกำหนดนโยบายและแผนการพัฒนาในเรื่องดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ลิ้งก์แบบสำรวจฯสำหรับผู้บริหาร https://bit.ly/3GMKIbv
ลิ้งก์แบบสำรวจฯสำหรับครู https://bit.ly/3BKBJni
งานสื่อการเรียนการสอน จึงขอความอนุเคราะห์ให้ผู้บริหาร และคุณครูของวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ตอบแบบสำรวจฯ ภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ###ขอบคุณมากค่ะ###