คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา

ขอขอบคุณ ครูนฤมล นามบุญและคณะครูแผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ ที่ได้ออกแบบชุดอบรมและแบบทดสอบวัดความรู้ออนไลน์ เรื่อง ความรู้ความเข้าใจเรื่องคอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา เพื่อเป็นการบริการด้านวิชาการเสริมสร้างการเรียนรู้ให้กับสังคมโดยผ่านระบบเครือข่าย เสริมสร้างทักษะด้านสารสนเทศซึ่งเป็นทักษะแห่งศตวรรษที่ 21