งานสารบรรณ พ.ศ. 2526

ขอขอบคุณ นางสาวศกลภัทร สัมฤทธิ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ทำหน้าที่พิเศษ หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ที่ออกแบบชุดอบรมและแบบทดสอบวัดความรู้ออนไลน์เรื่อง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อเป็นการบริการด้านวิชาการเสริมสร้างการเรียนรู้ให้กับสังคมโดยผ่านระบบเครือข่าย เสริมสร้างทักษะด้านสารสนเทศซึ่งเป็นทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด