www.technicchan.ac.th

ข้อมูลบุคลากร

บุคลากรจำนวน/คน
ผู้บริหาร 5
ข้าราชการครู84
ข้าราชการพลเรือน (กพ)2
พนักงานราชการ7
ครูพิเศษสอน43
ครูต่างชาติ3
ลูกจ้างประจำ8
ลูกจ้างชั่วคราว45
รวมทั้งหมด197