ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2565

บุคลากรจำนวน/คน
ผู้บริหาร5
ข้าราชการครู77
ข้าราชการครู 38 ค(2)2
พนักงานราชการ7
ครูพิเศษสอน44
ครูต่างชาติ3
ลูกจ้างประจำ6
ลูกจ้างชั่วคราว45
รวมทั้งหมด189