www.technicchan.ac.th

ข้อมูลบุคลากร

บุคลากรจำนวน/คน
ผู้บริหาร5
ข้าราชการครู77
ข้าราชการพลเรือน (กพ)2
พนักงานราชการ7
ครูพิเศษสอน44
ครูต่างชาติ3
ลูกจ้างประจำ6
ลูกจ้างชั่วคราว45
รวมทั้งหมด189