ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2566

บุคลากรจำนวน/คน
ผู้บริหาร4
ข้าราชการครู85
ข้าราชการครู 38 ค(2)2
พนักงานราชการ6
ครูพิเศษสอน29
ครูต่างชาติ3
ลูกจ้างประจำ5
ลูกจ้างชั่วคราว44
รวมทั้งหมด178
ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2566