ความรู้พื้นฐานเครื่องประดับอัญมณี

ขอขอบคุณ ครูธารา ศักดาเดช ครูแผนกวิชาเครื่องประดับอัญมณี ที่ออกแบบชุดอบรมและแบบทดสอบวัดความรู้ออนไลน์ เรื่อง ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องประดับอัญมณี เพื่อเป็นการบริการด้านวิชาการเสริมสร้างการเรียนรู้ให้กับสังคมโดยผ่านระบบเครือข่าย เสริมสร้างทักษะด้านสารสนเทศซึ่งเป็นทักษะแห่งศตวรรษที่ 21