www.technicchan.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

จัดโครงการร่วมงานประเพณีวัฒนธรรมทางศาสนาและวันสำคัญ (วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา)

วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี จัดโครงการร่วมงานประเพณีวัฒนธรรมทางศาส ...
อ่านเพิ่มเติม

สัมภาษณ์ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) เรื่องมาตรการการเตรียมความพร้อม ของสถานศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี มอบ ...
อ่านเพิ่มเติม

ตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตาม และแก้ไขปัญหาการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา

วันพุธที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 11:00 น. ดร.สมชาย ธำรงสุข ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ต ...
อ่านเพิ่มเติม


ข่าวแจ้งครู – เจ้าหน้าที่

การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์

การปฎิบัติตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ เพื่อป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์จากการจัดการเรียนการสอนออนไลน์และ ...
อ่านเพิ่มเติม

แบบฟอร์มโครงการสอน

แบบฟอร์มโครงการสอนดาวน์โหลด ...
อ่านเพิ่มเติม

เชิญคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรร่วมประชุมรับนโยบาย

ที่มา : ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่มา : ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอา ...
อ่านเพิ่มเติม

ตารางเวร-ยามประจำเดือน

คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีเรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ครูจ้างสอน เจ้าห ...
อ่านเพิ่มเติม

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีเปิดอบรมออนไลน์ฟรี

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เปิดอบรมออนไลน์ฟรี โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์ 70 % ขึ้น ไปจะได้รับเกียรติบัตรส่งให้ท ...
อ่านเพิ่มเติม


ข่าวแจ้งนักศึกษา

คู่มือนักเรียน นักศึกษา

คู่มือนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 คู่มือนักเรียน-นักศึกษา-2563-1ดาวน์โหลด ...
อ่านเพิ่มเติม

ตารางเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2563

ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างก่อสร้างดาวน์โหลด สาขาวิชาช่างยนต์ดาวน์โหลด สาขาวิชาช่างกลโรงง ...
อ่านเพิ่มเติม

การเขียนสมุดบันทึกการฝึกงาน

รายละเอียดการเขียนสมุดบันทึกการฝึกงาน สำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่ออกฝึกงาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ...
อ่านเพิ่มเติม

กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563ระดับ ปวช. 1 ระหว่างวันที่ 22 - 24 มิถุนา ...
อ่านเพิ่มเติม

ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนออนไลน์และขั้นตอนการชำระเงินผ่านธนาคารออมสิน

นักเรียน นักศึกษา สามารถเข้าใช้งานระบบโดยการกรอก รหัสนักศึกษา ในช่องของ ชื่อผู้ใช้งาน (username) แล ...
อ่านเพิ่มเติม


ข่าวจัดซื้อ – จัดจ้าง


FACEBOOK FANPAGE