www.technicchan.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

โครงการอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประจำปีงบประมาณ 2563

วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายณรงค์​สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงก ...
อ่านเพิ่มเติม

ให้การต้อนรับ คณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE

วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี พร้อมด้วยคณะครู ให้การต้อนรั ...
อ่านเพิ่มเติม

การประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ครั้งที่ 3

วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี มอบหมายให้ นายวิรัตน์ เศรษฐส ...
อ่านเพิ่มเติม


ข่าวแจ้งครู – เจ้าหน้าที่

การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์

การปฎิบัติตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ เพื่อป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์จากการจัดการเรียนการสอนออนไลน์และ ...
อ่านเพิ่มเติม

แบบฟอร์มโครงการสอน

แบบฟอร์มโครงการสอนดาวน์โหลด ...
อ่านเพิ่มเติม

เชิญคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรร่วมประชุมรับนโยบาย

ที่มา : ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่มา : ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอา ...
อ่านเพิ่มเติม


ข่าวแจ้งนักศึกษา

คู่มือนักเรียน นักศึกษา

คู่มือนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 คู่มือนักเรียน-นักศึกษา-2563-1ดาวน์โหลด ...
อ่านเพิ่มเติม

ตารางเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2563

ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างก่อสร้างดาวน์โหลด สาขาวิชาช่างยนต์ดาวน์โหลด สาขาวิชาช่างกลโรงง ...
อ่านเพิ่มเติม

การเขียนสมุดบันทึกการฝึกงาน

รายละเอียดการเขียนสมุดบันทึกการฝึกงาน สำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่ออกฝึกงาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ...
อ่านเพิ่มเติม

กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563ระดับ ปวช. 1 ระหว่างวันที่ 22 - 24 มิถุนา ...
อ่านเพิ่มเติม


ข่าวจัดซื้อ – จัดจ้าง


FACEBOOK FANPAGE