www.technicchan.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

การประชุม เรื่องการสร้างโรงพยาบาลสนาม ขนาด 700 เตียง ณ องค์การบริหารส่งนจังหวัดจันทบุรี

วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 การประชุม เรื่องการสร้างโรงพยาบาลสนาม ขนาด 700 เตียง ณ องค์การบริหารส่งนจังหวัดจันทบุรี เพื่ ...
อ่านเพิ่มเติม

การประชุมรับฟังการชี้แจงข้อมูลโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ผ่านระบบห้องเรียนอัจฉริยะ

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 การประชุมรับฟังการชี้แจงข้อมูลโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ผ่านระบบห ...
อ่านเพิ่มเติม

ร่วมส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมทางศาสนา วันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา ประจำปี 2564

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ร่วมส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมทางศาสนา วั ...
อ่านเพิ่มเติม

จัดพิธีกล่าวอาศิรวาทถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก จัดพิธีกล่าวอาศิรวาทถวายราชสดุดีเฉลิมพ ...
อ่านเพิ่มเติม

การรับค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียน ระดับ ปวช.1 ปวช.2 และ ปวช.3

โหลด “ใบสำคัญรับเงิน” คลิกลิงก์ https://drive.google.com/file/d/1FsrZePT6OsbX7bd1gv2YiaFa4hdouFgM/view?fbclid=IwAR31GCa1 ...
อ่านเพิ่มเติม


ข่าวแจ้งครู – เจ้าหน้าที่

การคืนค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมการเรียน และค่าธรรมเนียมอื่น

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีเรื่องการคืนค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมการเรียน ...
อ่านเพิ่มเติม


ข่าวแจ้งนักศึกษา

การคืนค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมการเรียน และค่าธรรมเนียมอื่น

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีเรื่องการคืนค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมการเรียน ...
อ่านเพิ่มเติม


ข่าวจัดซื้อ – จัดจ้าง


FACEBOOK FANPAGE