ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนออนไลน์และขั้นตอนการชำระเงินผ่านธนาคารออมสิน