กำหนดการวันลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาใหม่และนักศึกษาปัจจุบัน

เนื่องจากสถานการณ์โรค COVID-19 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี จึงมีแนวทางช่วยเหลือผู้ปกครองโดยให้ผ่อนผันชำระค่าลงทะเบียนเรียนของนักเรียน นักศึกษาใหม่ (รอบปกติและรอบเพิ่มเติม) และนักเรียน นักศึกษาปัจจุบัน โดยเก็บค่าลงทะเบียนเรียนเท่าที่จำเป็นบางส่วนก่อน เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง

โดยสามารถชำระค่าลงทะเบียนเรียน ระหว่างวันที่ 26 – 29 พฤษภาคม 2563 ได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา

  • โดยนำใบแจ้งยอดชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ไปชำระเงินที่ธนาคารออมสิน ทุกสาขา โดยเสียค่าใช้จ่ายครั้งละ 5 บาท