ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ขอขอบคุณ ครูเกณิกา หมื่นเตียง ครูแผนกวิชาการบัญชี ที่ออกแบบชุดอบรมและแบบทดสอบวัดความรู้ออนไลน์ในชุดนี้ เพื่อเป็นการบริการด้านวิชาการเสริมสร้างการเรียนรู้ให้กับสังคมโดยผ่านระบบเครือข่าย เสริมสร้างทักษะด้านสารสนเทศซึ่งเป็นทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด