วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีเปิดอบรมออนไลน์ฟรี

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เปิดอบรมออนไลน์ฟรี โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์ 70 % ขึ้น ไปจะได้รับเกียรติบัตรส่งให้ทาง e-mail address

เรื่อง บัญชีครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เรื่อง ความรู้เบื้องต้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

เรื่อง ความมั่นคงปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ต

เรื่อง Digital Marketing

เรื่อง ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องประดับอัญมณี

เรื่อง อุปกรณ์ต่อพ่วงในระบบเสียงทั่วไป

เรื่อง คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา

เรื่อง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561

เรื่อง ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด