หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา

ขอขอบคุณ นางสาวศกลภัทร สัมฤทธิ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ทำหน้าที่พิเศษ หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ที่ออกแบบชุดอบรมและแบบทดสอบวัดความรู้ออนไลน์เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 เพื่อเป็นการบริการด้านวิชาการเสริมสร้างการเรียนรู้ให้กับสังคมโดยผ่านระบบเครือข่าย เสริมสร้างทักษะด้านสารสนเทศซึ่งเป็นทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด