ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

แบบทดสอบวัดความรู้ออนไลน์เรื่อง ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง เพื่อให้ครู นักเรียน นักศึกษาได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ เป็นการบริการด้านวิชาการเสริมสร้างการเรียนรู้ให้กับสังคมโดยผ่านระบบเครือข่าย เสริมสร้างทักษะด้านสารสนเทศซึ่งเป็นทักษะแห่งศตวรรษที่ 21