www.technicchan.ac.th

ข้อมูลแผนก/สาขา ที่เปิดสอน

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช)ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ปริญญาตรี(ทลบ.)
ช่างก่อสร้างช่างก่อสร้างช่างก่อสร้าง
ช่างยนต์ ช่างยนต์
ช่างกลช่างกล
ช่างเชื่อมช่างเชื่อม
ช่างไฟฟ้าช่างไฟฟ้า
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ช่างอิเล็กทรอนิกส์ช่างอิเล็กทรอนิกส์
ช่างเมคคาทรอนิกส์ช่างเมคคาทรอนิกส์
เทคนิคคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
อัญมณีอัญมณี
บัญชีบัญชี
การตลาดการตลาด
เลขานุการการจัดการสำนักงาน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ
การจัดการโลจิสติกส์
การจัดการทั่วไป