ข้อมูลแผนก/สาขา ที่เปิดสอน

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช)ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ปริญญาตรี(ทลบ.)
ช่างก่อสร้างก่อสร้างเทคโนโลยีโยธา
ช่างยนต์ เทคนิคเครื่องกล
ช่างกลเทคนิคการผลิต
ช่างเชื่อมเทคนิคโลหะ
ช่างไฟฟ้าไฟฟ้า
ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
ช่างเมคคาทรอนิกส์เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
เทคนิคคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
เครื่องประดับอัญมณีเครื่องประดับอัญมณี
การบัญชีการบัญชี
การตลาดการตลาด
การเลขานุการการจัดการสำนักงาน
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ(MEP)คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เทคโนโลยีสารสนเทศนักพัฒนาซอฟแวร์คอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
การจัดการโลจิสติกส์