ประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการพัฒนาทักษะด้านการเรียนรู้ สาขา แมคคาทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์