แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ โครงการ”อบรมเชิงปฏิบัติการครูนิเทศก์นักศึกษา ฝึกอาชีพในสถานประกอบการออนไลน์”