www.technicchan.ac.th

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ โครงการ”อบรมเชิงปฏิบัติการครูนิเทศก์นักศึกษา ฝึกอาชีพในสถานประกอบการออนไลน์”