แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ จัดสอบเพื่อประเมินผลการฝึกอบรมและ พัมนาครูอาชีวศึกษาในรูปแบบออนไลน์