แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ จัดสอบเพื่อประเมินผลการฝึกอบรมและ พัมนาครูอาชีวศึกษาในรูปแบบออนไลน์

คำสั่ง-คณะกรรมการดำเนินการสอบพัฒนาครูอาช