กำหนดวันลงทะเบียน นักเรียน – นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. และปวส. ทุกชั้นปีก ประจำภาคเรียนที่ 2/2564