ขอเผยแพร่ประกาศ ประชาพิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ