www.technicchan.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

การนิเทศออนไลน์ครั้งที่ 1

วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 การนิเทศออนไลน์ครั้งที่ 1 การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาตามโครงการ IFTE (Innovation For Educa ...
อ่านเพิ่มเติม

การประชุมโครงการวิจัยและพัฒนานวัฒกรรมจังหวัดจันทบุรี

วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 การประชุมโครงการวิจัยและพัฒนานวัฒกรรมจังหวัดจันทบุรีให้เป็นอัจฉริยะ (Smart City) เพื่อหารือ ...
อ่านเพิ่มเติม

การประชุมการจัดทำแผนการรับนักเรียน นักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565

วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. การประชุมการจัดทำแผนการรับนักเรียน นักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 วิทยาลัยเทคน ...
อ่านเพิ่มเติม

รายชื่อนักเรียนักศึกษา

ปวช.1-1ดาวน์โหลด ปวช.2-1ดาวน์โหลด ปวช.3-1ดาวน์โหลด ปวส.1-1ดาวน์โหลด ปวส.2-1ดาวน์โหลด ...
อ่านเพิ่มเติม

การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี โด ...
อ่านเพิ่มเติม

การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว

วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว โด ...
อ่านเพิ่มเติม


ข่าวแจ้งครู – เจ้าหน้าที่

ไม่พบเรื่อง


ข่าวแจ้งนักศึกษา

ประกาศพ้นสภาพนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

นักเรียน นักศึกษาที่มีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคจั ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อศึกษาต่อปีการศึกษา 2563

ตามที่วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนีย ...
อ่านเพิ่มเติม

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีเปิดอบรมออนไลน์ฟรี

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เปิดอบรมออนไลน์ฟรี โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์ 70 % ขึ้น ไปจะได้รับเกียรติบัตรส่งให้ท ...
อ่านเพิ่มเติม


ข่าวจัดซื้อ – จัดจ้าง

ไม่พบเรื่อง


FACEBOOK FANPAGE