www.technicchan.ac.th

ค่าลงทะเบียน ระดับชั้น ปวช.2,3 และ ปวส.2 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ค่าลงทะเบียน ระดับชั้น ปวช.2,3 และ ปวส.2 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 5-10 พฤษภาคม 2564 และลงทะเบียนล่าช้าในวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2564

Image_006