www.technicchan.ac.th

การประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 2

วันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. การประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 2 / 2564 โดยนายณรงค์ สุขเจริญ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี