ประกาศรายชื่อนักเรียนนักศึกษาพ้นสภาพจากการเป็นนักเรียนนักศึกษา