รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินอุดหนุนจัดการเรียนการสอนปฏิบัติหน้าที่สอนนักเรียนนักศึกษา