รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนทำหน้าที่นักการภารโรง