ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องกลึง ขนาดยันศูนย์เหนือแท่น ๑๖๕มม. พร้อมอุปกรณ์