ขายทอดตลาดอาคารและสิ่งปลูกสร้าง(โรงฝึกงานช่างกล ช่างยนต์ หลังเก่า)