www.technicchan.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2564

วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 การประชุมเตรียมการดำเนินงานการจัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อว ...
อ่านเพิ่มเติม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือแก่ทางวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก นำโดยนางทิพย์สุคนธ์ คลัง ...
อ่านเพิ่มเติม

แบบและเกณฑ์กติกาการแข่งขันทักษะวิชาชีพงานปูน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับภาคตะวันออกและ กทม.

แบบม้านั่งหินขัดแผ่นที่1ดาวน์โหลด แบบม้านั่งหินขัดแผ่นที่2ดาวน์โหลด แบบม้านั่งหินขัดแผ่นที่3ดาวน์โหลด แบบม้านั่งหินขัดแผ ...
อ่านเพิ่มเติม


ข่าวแจ้งครู – เจ้าหน้าที่

แบบฟอร์มโครงการสอน

แบบฟอร์มโครงการสอนดาวน์โหลด ...
อ่านเพิ่มเติม

เชิญคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรร่วมประชุมรับนโยบาย

ที่มา : ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่มา : ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอา ...
อ่านเพิ่มเติม

ตารางเวร-ยามประจำเดือน

คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีเรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ครูจ้างสอน เจ้าห ...
อ่านเพิ่มเติม

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีเปิดอบรมออนไลน์ฟรี

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เปิดอบรมออนไลน์ฟรี โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์ 70 % ขึ้น ไปจะได้รับเกียรติบัตรส่งให้ท ...
อ่านเพิ่มเติม


ข่าวแจ้งนักศึกษา


ข่าวจัดซื้อ – จัดจ้าง

ไม่พบเรื่อง


FACEBOOK FANPAGE


รวมข่าวประจำเดือน

เดือนมีนาคม

รวมเพลทข่าวเดือนมีนา ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนกุมภาพันธ์

รวมเพลทข่าวประจำเดือ ...
อ่านเพิ่มเติม

เดือนมกราคม

รวมเพลทข่าวประจำเดือ ...
อ่านเพิ่มเติม