โครงกราอบรมเชิงปฎิบัติการ ต่อยอดคุณธรรมอัตลักษณ์ สถานศึกษาคุณธรรม