www.technicchan.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

รับเกียรติบัตรรางวัล “วัฒนธรรมวินิต” เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564

วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 นางสาวพิมมาดา บุญเนียน นักเรียนชั้น ปวช.3 สาขาวิชาการบัญชี เข้าร่วมรับเกียรติบัตรรางวัล "ว ...
อ่านเพิ่มเติม

การประชุมคณะกรรมการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2564

วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. การประชุมคณะกรรมการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุค ...
อ่านเพิ่มเติม

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ตรวจเยี่ยมการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ของวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เขต 2

วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 12.30 น. นายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ตรวจเยี่ยมการพัฒนาปรับปร ...
อ่านเพิ่มเติม

การประชุมคณะทำงานจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีเทคโนโลยีสายปฏิบัติการ

วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. การประชุมคณะทำงานจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีเทคโนโลยีสายปฏิบัติการ เรื่องแนวทา ...
อ่านเพิ่มเติม

การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาวาระพิเศษ ปีการศึกษา 2564

วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาวาระพิเศษ เรื่องการพิจารณารูปแบบการจัดการเ ...
อ่านเพิ่มเติม

การประชุมกรมการจังหวัดจันทบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 1 / 2564

วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. การประชุมกรมการจังหวัดจันทบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหก ...
อ่านเพิ่มเติม


ข่าวแจ้งครู – เจ้าหน้าที่

ไม่พบเรื่อง


ข่าวแจ้งนักศึกษา

คู่มือนักเรียน นักศึกษา

คู่มือนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 คู่มือนักเรียน-นักศึกษา-2563-1ดาวน์โหลด ...
อ่านเพิ่มเติม

ตารางเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2563

ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างก่อสร้างดาวน์โหลด สาขาวิชาช่างยนต์ดาวน์โหลด สาขาวิชาช่างกลโรงง ...
อ่านเพิ่มเติม

การเขียนสมุดบันทึกการฝึกงาน

รายละเอียดการเขียนสมุดบันทึกการฝึกงาน สำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่ออกฝึกงาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ...
อ่านเพิ่มเติม

กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563ระดับ ปวช. 1 ระหว่างวันที่ 22 - 24 มิถุนา ...
อ่านเพิ่มเติม

ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนออนไลน์และขั้นตอนการชำระเงินผ่านธนาคารออมสิน

นักเรียน นักศึกษา สามารถเข้าใช้งานระบบโดยการกรอก รหัสนักศึกษา ในช่องของ ชื่อผู้ใช้งาน (username) แล ...
อ่านเพิ่มเติม


ข่าวจัดซื้อ – จัดจ้าง

ไม่พบเรื่อง


FACEBOOK FANPAGE