ขั้นตอนรับสมัคร มอบตัว ลงทะเบียนเข้าศึกษาต่อรอบโควตา