www.technicchan.ac.th

ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 น. นายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้แทนครู และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงเสด็จเปิดศูนย์ เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER) วันที่ 3 สิงหาคม 2563 ที่จะถึงนี้ ณ ห้องประชุมเหลืองจันท์ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี