www.technicchan.ac.th

การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา เพื่อปรึกษาหารืองานในสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก โดยมีนางทิพย์สุคนธ์ คลังเกษม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาฯ เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมอินจันท์ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี