www.technicchan.ac.th

การประชุมผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. การประชุมผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการต่างๆ และแนวทางปฎิบัติการการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2564 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ MS-TEAMS โดยมีนางทิพย์สุคนธ์ คลังเกษม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียง