คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครู ข้าราชการพลเรือน ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวให้ทำหน้าที่และ ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบ