การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย ของชมรมพุทธศาสตร์สากล

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ขอเเสดงความยินดีกับ นางสาวชโลทร กิจกาญจน์ นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชาการตลาด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับชาติ การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย ของชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ได้รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา 5,000 บาท ฝึกซ้อมโดยครูสุพัฒนา ร่วมโพธิ์รี ที่ปรึกษาในการจัดทำผลงานนักเรียน นักศึกษา