การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด

วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2566 อาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรีจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ประจำปีพุทธศักราช 2566 เพื่อส่งเสริมและการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) สามารถนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เทคโนโลยี และวิศกรรมไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพได้ โดยนายวีระชัย สมบัติกำไร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เเละคณะครู นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฯ ณ วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว