เข้าเยี่ยมการดำเนินงานโครงการกิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)

วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2565 นายวีระชัย สมบัติกำไร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี มอบหมายให้ ดร.สุมาวดี พวงจันทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เข้าเยี่ยมการดำเนินงานโครงการกิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ภายใต้โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it – จิตอาสา) ประจำปีงบประมาณ 2565 ที่ออกให้บริการ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนเทศบาลตำบลอ่างคีรี จังหวัดจันทบุรี “สร้างอาชีพ สู่ชุมชน” ภายใต้การดำเนินงานตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019