การดำเนินงานโครงการกิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)

วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2565 การดำเนินงานโครงการกิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ภายใต้โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it – จิตอาสา) ประจำปีงบประมาณ 2565 ออกให้บริการ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ดำเนินงานโดย คณะทำงานแผนกวิชาช่างเชื่อม วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ภายใต้การดำเนินงานตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019