ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 นางทิพย์สุคนธ์ คลังเกษม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และ คณะดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่เข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานของศูนย์ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เขต 2 ตามโครงการศึกษาดูงานของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรในสถานศึกษา มีการเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน นำความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการจัดกิจกรรมภายในสถานศึกษา ภายใต้การดำเนินงานตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019