www.technicchan.ac.th

เยี่ยมให้กำลังใจและนิเทศการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์

วัน​ศุกร์​ที่ 7 มกราคม​ 2565 นางทิพย์สุคนธ์ คลังเกษม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี มอบหมายให้ ดร.สุมาวดี พวงจันทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เข้าเยี่ยมให้กำลังใจและนิเทศการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์โควิด 19 ของคณะครูแผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019