www.technicchan.ac.th

ยินดีต้อนรับ

วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ยินดีต้อนรับ นายวีระชัย สมบัติกำไร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี พร้อมด้วยคณะศึกษาดูงานจาก วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามโครงการศึกษาดูงานของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรในสถานศึกษา มีการเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน นำความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการจัดกิจกรรมภายในสถานศึกษา โดยมีคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยหัวหน้าแผนก และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ร่วมให้การต้อนรับ ภายใต้การดำเนินงานตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้องประชุมเหลืองจันท์ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี