www.technicchan.ac.th

มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ให้กับสถานประกอบการในครั้งนี้

วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 งานทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ให้กับสถานประกอบการ ที่มีความร่วมมือด้านการศึกษาในระบบทวิภาคีกับวิทยาลัยฯ โดยนางทิพย์สุคนธ์ คลังเกษม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี มอบหมายให้ นายสมพล ผลมูล หัวหน้างานทวิภาคี พร้อมด้วยนายปิยะ อัตะโน ครูแผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ร่วมมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ให้กับสถานประกอบการในครั้งนี้ ภายใต้การดำเนินงานตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019