www.technicchan.ac.th

ประกาศรายชื่อนักเรียนนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบโควต้า)