www.technicchan.ac.th

ประกาศรายชื่อนักเรียนศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบโควต้า)