www.technicchan.ac.th

ประกาศรายชื่อนักเรียนนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบโควต้า)