www.technicchan.ac.th

ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2564

วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 การประชุมเตรียมการดำเนินงานการจัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยนางทิพย์สุคนธ์ คลังเกษม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี มอบหมายให้ นางพัทธนันท์ ภูเเก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย นางสาวศกลภัทร สัมฤทธิ์ หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสร้อยเพชร 2 โรงแรมโกลเด้นท์ ซิตี้ จังหวัดระยอง