www.technicchan.ac.th

การประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมการอบรมการสร้างผู้ประกอบการออนไลน์

วันพุธที่​ 11 สิงหาคม​ 2564 เวลา14.00น การประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมการอบรมการสร้างผู้ประกอบการออนไลน์ ตามนโยบายการขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ กระทรวงศึกษาธิการ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี (Career & Entrepreneurship Center, Ministry of Education : MOE CEC) โดยนายณรงค์ สุขเจริญ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะทำงานเตรียมความพร้อมฯ เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมอินจันท์ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี